โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

You are not logged in. (Login)
 

 
school


การเรียนการสอนแบบอีเล็กทรอนิกส์

สายงานกิจการพลเรือน

หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน

19 ต.ค. - 25 ธ.ค. 59

Course categories

หมวด1 วิชากิจการพลเรือน

วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน2

วิชาฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุุนพลเรือน
หมวด2 วิชาการประชาสัมพันธ์3

วิชาการพูดเพ่ื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาหลักการประชาสัมพันธ์1

วิชาประชามติกับการสำรวจทัศนคติ1
หมวด3 วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา

วิชาหลักพื้นฐานการ ปจว.2

วิชาข่าวกรอง ปจว.1

วิชาการโฆษณาชวนเชื่่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่่อ1
หมวด4 วิชาเสริมสร้างอุดมการณ์1

วิชาอุดมการณ์ทางการเมือง1

วิชาอุดมการณ์ทหาร1

วิชาอุดมการณ์กำลังพลทหารบก1

วิชาอุดมการณ์รักชาติ1

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 Today Monday, 24 October 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip หลักสูตรการศึกษา/อบรมSkip Search Forums

Search Forums

Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Saturday, 22 October 2016, 08:13 AM

Nothing new since your last login