โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
จำนวนผู้เยี่ยมชม
web counter
web counter

Course categories

หมวด1 วิชากิจการพลเรือน

วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน2

วิชาฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุุนพลเรือน
หมวด2 วิชาการประชาสัมพันธ์3

วิชาการพูดเพ่ื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาหลักการประชาสัมพันธ์1

วิชาประชามติกับการสำรวจทัศนคติ1
หมวด3 วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา

วิชาหลักพื้นฐานการ ปจว.2

วิชาข่าวกรอง ปจว.1

วิชาการโฆษณาชวนเชื่่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่่อ1
หมวด4 วิชาเสริมสร้างอุดมการณ์

วิชาอุดมการณ์ทางการเมือง1

วิชาอุดมการณ์ทหาร1

วิชาอุดมการณ์รักชาติ1

วิชาอุดมการณ์กำลังพลทหารบก1

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Today Wednesday, 31 August 31    
Skip หลักสูตรการศึกษา/อบรมSkip Search Forums

Search Forums